Studio 26 Radio Livestream

Disclaimer

Studio 26 Radio spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Studio 26 Radio als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Studio 26 Radio niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Studio 26 Radio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Studio 26 Radio bevat de mogelijkheid om zowel door Studio 26 Radio ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Studio 26 Radio geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Studio 26 Radio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Studio 26 Radio-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Studio 26 Radio liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Studio 26 Radio. Studio 26 Radio is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Studio 26 Radio geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Studio 26 Radio aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Studio 26 Radio vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Studio 26 Radio en Studio 26 Radio geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Studio 26 Radio. Tevens is Studio 26 Radio niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Studio 26 Radio die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Studio 26 Radio in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van Studio 26 Radio wordt beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio 26 Radio is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website danwel uit de radioshows. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluis-teren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d..

Voor juridische vragen en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de eigenaar:

Microglo LLC
Palm Street 177, P.O. Box 888
Victoria, Mahé, The Seychelles